Kolínská lesní - o nás

Kolínská lesní společnost je firma s dlouholetou tradicí, která působí po celé České republice.  Byla založena v roce 1997. Na začátku své existence Kolínská lesní společnost působila převážně v lesnictví, postupem času a potřeb zákazníků se společnost začala rozvíjet i do jiných odvětví, a to zejména do údržby zeleně, výroby palivového dřeva, drcení klestu a myslivosti. V současné době  zajišťujeme veškeré tyto činnosti na profesionální úrovni, zkušenými pracovníky a za pomoci moderní techniky s důrazem na ochranu životního prostředí. Naší prioritou je individuální a vstřícný přístup k zákazníkům.

Obecně lze říci, že svým objemem prací se řadíme mezi středně velké společnosti, což se projevuje důvěrou zákazníků, kteří  s naší firmou dlouhodobě spolupracují a využívají všech služeb, které jim nabízíme.

 

František Bálek – jednatel společnosti

Výčet činností, které v současné době provádíme

 • Těžba a přiblížení dřeva, probírky, prořezávky.
 • Zalesňování.
 • Ochrana mladých lesních kultur.
 • Výkup a prodej dřeva.
 • Prodej palivového dřeva.
 • Výroba a prodej řeziva.
 • Výkup lesů na stojato.
 • Výkup pozemků.
 • Pronájem a obhospodařování lesa.
 • Drcení klestu a náletových dřevin.
 • Frézování pařezů.
 • Údržba a kácení stromů mimo les.
 • Údržba a výsadba zeleně s následnou péčí.
 • Sekání a mulčování  trávy.
 • Chemická ochrana lesních porostů.
 • Chemická ochrana travnatých ploch.
 • Myslivost.
 • Ubytování – Lovecká chata Vykmanov v Krušných horách.
 • Dotační politika.
 • Poradenský servis.
 • Zastupování na úseku státní správy.
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře a lesní stráže.

POLITIKA

Integrovaného systému řízení QMS, EMS, BOZP a C-o-C


Společnost Kolínská lesní společnost, s.r.o. podniká ve službách v lesnictví, přičemž hlavním výrobním programem jsou činnosti spojené s těžbou, přiblížením, manipulací, odvozem dřevní suroviny, obchodem se dřívím a také pěstební činností v lese a péčí o zeleň mimo les.

Společnost si plně uvědomuje svou odpovědnost a závazek k ochraně životního prostředí jak v nejbližším okolí působení společnosti, tak i z celosvětového pohledu.

Prioritou společnosti je rovněž bezpečnost a ochrana zdraví vlastních zaměstnanců a všech pracovníků spolupracujících firem.

Společnost zabezpečuje dodržování všech zákonných požadavků a průběžně usiluje o zabránění všem nehodám, úrazům a výskytu nemocí z povolání na všech pracovních místech společnosti.

Tyto citované odpovědnosti a závazky naplňuje respektováním a plněním právních a jiných požadavků vztahujících na činnosti společnosti a podporováním politiky a praktik řízení ochrany životního prostředí a řízení bezpečnosti a ochrany pracujících na všech úrovních společnosti a jednotlivých pracovních místech.

Zavedení a udržování manažerských systémů je vnímáno jako proces, který neustále pokračuje na základě vývoje v jednotlivých tržních segmentech tak, aby se Kolínská lesní společnost, s.r.o. stala synonymem trvalé kvality, podnikatelské spolehlivosti a kultury související s dlouholetou tradicí.

Pro naplnění těchto svých záměrů vedení společnosti vyhlašuje tuto integrovanou politiku.


Principy integrované politiky, ze kterých firma vychází a kterými se řídí, jsou:


 • Zvýšení stability a síly firmy dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity zavedených systémů a vykonávaných činností.


 • Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných právních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka a zainteresovaných stran.


 • Trvalým plněním požadavků referenčních norem a dokumentů zajistit pevný řád ve firmě, dobré pracovní prostředí a plnění požadavků BOZP i ochrany životního prostředí s konečným důsledkem v zachování kvality, efektivnosti a image firmy.


 • Rozšíření schopnosti uspokojovat specifické požadavky zákazníka při současném plnění právních i dalších předpisů BOZP a ŽP.


 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců, spolupracujících podnikatelských subjektů v místě činností firmy i jeho okolí a za stav a šetrné chování k životnímu prostředí.


 • Posilovat vědomí odpovědnosti firmy za celkovou úroveň v oblasti BOZP. Analyzovat rizika BOZP a zamezovat vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.


 • Prosazováním principů BOZP docílit, aby všichni pracovníci nepřipustili porušování bezpečnostních předpisů při své práci a také u třetích osob.


 • Veškerý nákup surovin, výrobků, nově aplikovaných i stávajících technologií a služeb přezkoumávat z hlediska požadavků integrovaného systému řízení.


 • Neustále zlepšovat environmentální výkonnost a výkonnost BOZP společnosti.
 • Firma se zavazuje k plnění právních a jiných požadavků souvisejících s nebezpečími a riziky a také se zavazuje k prevenci úrazů a nemocí z povolání.


 • V oblasti životního prostředí a BOZP plnit identifikované právní a ostatní požadavky i jiné relevantní požadavky vztahující se k procesům, činnostem, službám a produktům, ke kterým se firma přihlásila.

 • V rámci účasti firmy ve spotřebitelském řetězci lesních produktů zdokonalit organizaci a vnitřní komunikaci ve firmě tak, aby v každém okamžiku bylo možno identifikovat certifikovanou surovinu a byl znám její původ.


 • Zapojit všechny pracovníky, kteří se podílejí na procesech nákupu, těžby, manipulace a prodeje dřevní suroviny do odpovědnosti za udržování požadavků spotřebitelského řetězce dle požadavků technického dokumentu TD CFCS 2002:2020 i požadavků dalších normativních dokumentů – (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001).


 • Poskytovat odpovídající zdroje, nezbytné k zavedení, udržování a zlepšování všech implementovaných systémů.

Hradišťko I. dne 1. 3. 2021